Lesná pedagogika v číslach

353

lesných pedagógov


18

rokov na Slovensku


10 000 +

účastníkov ročne na lesných vychádzkach


13

sympózii LP na Slovensku


83

podujatí NLC v roku 2018O lesnej
pedagogike


Lesná pedagogika ako súčasť environmentálnej výchovy je učenie o lesnom ekosystéme a výchove človeka k trvalo udržateľnému spôsobu života na príklade lesa. Využíva aktivizujúce metódy a formy zážitkového učenia a projektového vyučovania. Poskytuje nielen vedomosti, ale oslovuje aj emocionálnu stránku človeka, podporuje získavanie zručností aj celostný rozvoj osobnosti.
Aktivity lesnej pedagogiky zabezpečujú certifikovaní lesní pedagógovia a je určená všetkým cieľovým skupinám, najmä deťom a mládeži.
Lesný pedagóg je fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá vykonávať činnosti lesnej pedagogiky, s predpokladom nielen odbornej spôsobilosti, ale aj ďalších pedagogicko – sociálnych kompetencií


Princípy
lesnej pedagogiky


je kvalifikované environmentálne vzdelávanie zamerané na les

sa zameriava na všetky stránky udržateľnosti – sociálnu, environmentálnu a ekonomickú

podporuje porozumenie, interakcie a súvislosti vzťahov ľudí k životnému prostrediu v kontexte udržateľného rozvoja

je založená na vedomostiach o lesných ekosystémoch a skúsenostiach v udržateľnom lesnom hospodárstve

podporuje (propaguje) porozumenie, využitie a aplikáciu konceptu udržateľného rozvoja prostredníctvom príkladu udržateľného lesného hospodárstva

vyžaduje holistický prístup a berie do úvahy celosvetové súvislosti

prispieva k vzdelávaniu udržateľného rozvoja (Stratégia EÚ) a spolupracuje s ostatnými partnermi zapojenými v environmentálnom vzdelávaní alebo vzdelávaní pre udržateľný rozvoj

vyžaduje aktívne vzdelávacie metódy a prístupy založené na spolupráci

si ctí lesy, propaguje a predstavuje ich ako vynikajúce a zdravé miesta („učebne“) pre vzdelávanie v exteriéri


 • Drevinové zloženie lesov na Slovensku

 • Lesnatosť Slovenska  41,2%

  územia pokrývajú lesy

 • Výmera lesných pozemkov

  na Slovensku predstavuje


  2,019 mil. ha


 • Kategórie lesov


  72% Hospodárske lesy


  17% Ochranné lesy

  11% Lesy osobitného určenia

Kontaktujte nás