Ciele lesnej pedagogiky


Výchovno - vzdelávacie ciele

 • rozvoj kľúčových kompetencií – zodpovednosť, spoľahlivosť, myslenie a učenie, samostatnosť a výkonnosť, schopnosť riešiť problémy, tvorivosť, komunikačné zručnosti,
 • posilnenie hodnôt ako sú rešpekt a zodpovednosť za prírodu a životné prostredie, tolerancia, solidarita medzi generáciami,
 • sociálne hodnoty, vzťahy k iným, spolupráca, konanie v dlhodobom horizonte a globálne myslenie,
 • aktívne využitie voľného času objavovaním a učením v prírode

Sociálne, ekonomické ciele a ciele pre trvalo udržateľné lesné hospodárstvo

 • budovanie správnej hodnotovej orientácie, emocionálneho vzťahu a postojov verejnosti k lesom a podnietenie k zodpovednému a šetrnému konaniu v každodenných situáciách,
 • formovanie vzťahu k životnému prostrediu, prírode, lesu, vytváranie pocitu spoluzodpovednosti za kvalitu životného prostredia,
 • posilňovanie pridanej hodnoty k rozvoju vidieka (turizmus, pracovné príležitosti), zvyšovanie diverzifikácie činností vo vidieckom priestore,
 • posilňovanie spolupráce medzi vidieckym a mestským obyvateľstvom, obnova vzťahu k vidieku, pôde,
 • objasňovanie princípov trvalo udržateľného hospodárstva,
 • zvyšovanie záujmu o ochranu hodnôt lesa

Environmentálne ciele

 • zvyšovanie povedomia o význame lesa pri riešení celospoločenských problémov (klimatické zmeny, ochrana biodiverzity, vody, pôdy, atď.),
 • informovanie o úžitkoch, benefitoch lesov pre človeka (drevo ako obnoviteľná surovina, produkcia zelenej energie, lesné plody, zverina, atď.)

Cieľové skupiny


Lesná pedagogika je určená všetkým. Medzi najčastejších účastníkov aktivít patria prirodzene deti všetkých vekových kategórií. To ale neznamená, že dospelým nemá čo ponúknuť.


Základné cieľové skupiny :

Aktéri lesnej pedagogiky


Za aktérov vo všeobecnosti považujeme tých, ktorí „aktívne vstupujú do deja“. Z pohľadu jednotlivca je to osoba lesného pedagóga. Z pohľadu inštitucionálneho, aktérov lesnej pedagogiky (LP) delíme na:


 • Koordinátor LP – Národné lesnícke centrum pod gesciou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 • Realizátori LP (všetci, ktorí realizujú, aktivity LP
  - Štátny sektor: š.p. LESY SR, š.p. VLM SR, ŠL TANAPu
  - Neštátny sektor: mestské, obecné, cirkevné lesy (napr. ML Košice, a.s., ML v Bratislave, ML Brezno, ML Kremnica s.r.o.,atď.)
  - Stavovské organizácie: Slovenská lesnícka komora
  - Vzdelávacie organizácie: Lesnícka fakulta TU Zvolen, SOŠ lesnícke
 • Partneri LP (všetci, ktorí priamo alebo nepriamo zasahujú do systému LP, tvoria verejnú mienku, svojimi postojmi a názormi sprostredkovávajú informácie o LP, napr. Združenie zamestnávateľov v lesnom hospodárstve)