DELESUN – Detská lesnícka univerzita


Cieľom projektu je popularizácia a sprístupnenie výsledkov vedecko-výskumnej činnosti v lesníctve verejnosti, podpora rozvoja prírodovednej gramotnosti a environmentálneho vzdelávania na príklade lesa s dôrazom na princípy udržateľného obhospodarovania lesov na Slovensku. Projekt umožňuje žiakom základných škôl spoznávať nové zaujímavé fakty z oblasti lesníctva a ekológie lesa priamo vo vysokoškolskom prostredí. Šiestaci so svojimi pedagógmi navštevujú univerzitné prostredie osem mesiacov, počas ktorých okrem prednášok zameraných na lesnícke témy, zážitkovo poznávajú les s lesnými pedagógmi.

Cieľová skupina: žiaci 6. ročníka základných škôl
Koordinátor projektu: NLC ÚLPV Zvolen
Partneri: Vojenské lesy a majetky SR, š. p., Lesy SR, š. p. TU Zvolen - LF, Zvolen - mesto lesníctva
Obdobie realizácie: september – jún
Kontakt: jaloviarova@nlcsk.org, melcerova@nlcsk.org
Delesun v roku 2019

 

Rekapitulácia 9. rokov projektu

...už sa tešíme na 10. ročník :)