Úžitky z lesa - produkčné drevo, drevené uhlie, čečina, lesné plody, divina

Úžitky z lesa mimoprodukčné voda, kyslík, pôda, relax, biotop rastlín a živočíchov

Les a predchádzanie klimatickým zmenám

 

Význam lesa


Les je súčasťou nášho životného prostredia. Odborne sa nazýva lesný ekosystém a je to priestorovo a časovo vymedzené spoločenstvo organizmov, ktorého dominantnou zložkou sú lesné dreviny!
Les netvoria len stromy, ale aj kry, byliny, machorasty, huby, lišajníky a všetky ostatné organizmy, ktoré sa v lese nachádzajú. Tieto sú určitým spôsobom usporiadané: členia sa podľa hĺbky uloženia koreňov v pôde a výšky, do ktorej dorastajú a tak vytvárajú lesné vrstvy, tzv. lesné etáže. Najhlbšie je uložená koreňová vrstva, nad ňou je machová vrstva, potom bylinná vrstva, kerová vrstva a stromová vrstva.

Je neuveriteľné pre aké obrovské množstvo rastlín a živočíchov poskytuje les vhodné prostredie pre život, to znamená, že sa vyznačuje vysokou biodiverzitou. Organizmy v lese sú medzi sebou vo vzájomnej závislosti, previazanosti. Táto závislosť má veľký význam pre udržanie ekologickej stability lesa ako celku a súvisí s kolobehom látok v lese.

Ekologická stabilita je schopnosť ekosystému odolávať rušivým vplyvom alebo zmenám (odolnosť), alebo vysporiadať sa s týmito vplyvmi (pružnosť) bez trvalého narušenia.

Práca lesníka
Už pred 250 rokmi cisárovná Mária Terézia prikázala starať sa o lesy, chrániť ich a to tak, že sa plochy po vyťažených lesoch obnovovali novým lesom. Tento príkaz bol zapísaný v Tereziánskom lesnom poriadku v roku 1759.

Neskôr bolo lesníctvo definované ako cieľavedomá ľudská činnosť zameraná na trvaloudržateľné hospodárenie v lesoch, ich starostlivosť, zveľaďovanie a ochranu.

Lesník sa o les stará sústavne a nepretržite, pracuje v každej ročnej dobe a v každom počasí. Čo všetko tvorí jeho pracovnú náplň a čo v lese lesník robí znázorňujú nasledujúce videosnímky:
 

Semenárstvo a škôlkarstvo

Zber semien a ich lúštenie, ich ďalšie spracovanie, výsev semien
Škôlkarstvo, voľnokorenné a obaľované sadenice

Zakladanie a pestovanie lesa

Prirodzená obnova lesa
Umelé zalesňovanie od lužných lesov po hornú hranicu lesa
Výchova porastov prečistky, prerezávky, prebierky

Ťažba, približovanie a doprava dreva

Ťažba dreva- motorovou pílou
Ťažba harvestorom
Približovanie dreva – gravitačné a koňmi
Traktormi, lanovkami, vývoznými súpravami
Odvoz dreva
Medveď
Jeleň
 

Život v lese


Stromy a ostatné zelené rastliny sú síce najnápadnejšou zložkou lesa, avšak nie jedinou. So životom lesa sú totiž neodmysliteľne spojené aj živočíchy, ktorý ty ako bádateľ prírody môžeš v lese objaviť. Mnoho cicavcov, vtákov, ale aj hmyzu je bytostne spätých s prostredím lesa, ktorý je ich domovom.
Diviačia zver
Srnčia zver
Danielia zver
Vlk
Rys

Spracovanie dreva


Drevosklad
Spracovanie dreva – rezivo, drevná štiepka, peletky
Poľovníctvo
Rybárstvo
Lesoturistika
 

Využívanie lesa