LUK – Les ukrytý v knihe


Cieľom projektu je upriamiť pozornosť na význam lesa a lesníctva pre spoločnosť, na formovanie kladných postojov k prírode, ako aj na potrebu samotného čítania. Celoslovenská kampaň predstavuje knihu po stránke obsahovej a zároveň poukazuje na cestu, ktorou je potrebné prejsť, aby z malého semenáčika vznikla kniha, ktorá odhalí svoje tajomstvá. Projekt má dve kľúčové aktivity. Prvou aktivitou sú stretnutia lesných pedagógov so žiakmi v prostredí knižníc, spoločné čítanie a vypracovanie pracovných listov, doplnené vhodnými hrami. Druhou aktivitou je súťaž o vytvorenie vlastného diela „Naj lesnej knihy“. Projekt je ukončený slávnostným vyhodnotením a ocenením najaktívnejších knižníc, autorov najoriginálnejších diel a „naj“ lesného pedagóga.

Cieľová skupina: žiaci základných a stredných škôl.
Koordinátor projektu: NLC ÚLPV Zvolen
Partneri: lesnícke inštitúcie, knižnice, základné a stredné školy.
Obdobie realizácie: marec – jún
Kontakt: selesova@nlcsk.org


V roku 2019 sa do projektu Les ukrytý v knihe zapojilo 23 knižníc z celého Slovenska, v ktorých sa od apríla do mája čítalo o lese. Tohto roku bolo v knihe ukryté jarné prebúdzanie a tajomstvá vtáčej ríše, ktoré odhaľovali deti základných škôl s pomocou lesných pedagógov. Do sprievodnej aktivity projektu – korešpondenčnej súťaže na tému NAJ LESNÝ KALENDÁR bolo zaslaných 333 originálnych diel vytvorených deťmi z 35 základných škôl a knižníc. Víťazi súťaže boli vybratí odbornou porotou (Krajská knižnica Ľ. Štúra Zvolen, SNG Zvolenský zámok, Národné lesnícke centrum Zvolen).

Slávnostné ukončenie a vyhodnotenie projektu sa uskutoční 21. júna 2019 o 10.00 hod. v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene.

Chceme sa poďakovať všetkým zapojeným knižniciam a lesným pedagógom za pestrý program, ktorý pripravili pre deti, učiteľom základných a materských škôl, ktorí motivovali a pomáhali deťom pri tvorbe lesných kalendárov. Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a tešíme sa na jubilejný 10. ročník projektu

LES UKRYTÝ V KNIHE !