LESPED
17. júla 2019
Jubilejný 10. ročník Detskej lesníckej univerzity
23. septembra 2019

Informačné dni - Zachovanie biodiverzity lesov na príklade aktivít lesnej pedagogikyV ážení kolegovia,
ponúkame Vám možnosť zúčastniť sa informačno-vzdelávacej aktivity pod názvom:

"Informačné dni - Zachovanie biodiverzity lesov na príklade aktivít lesnej pedagogiky" v dňoch 10.-11. decembra 2019 v hoteli MARLENE v Oščadnici.

Podujatie, pripravené v rámci projektu PRV 2014-2010 č. 012BB370001, je zamerané na problematiku zachovania biodiverzity lesných ekosystémov pod vplyvom klimatickej zmeny a vhodnú komunikáciu daných problémov s využitím aktivít lesnej pedagogiky. Koordinátorom projektu je Národné lesnícke centrum - ÚLPV Zvolen.

Uvedené vzdelávanie je určené lesníkom, ktorí sa aktívne venujú problematike zvyšovania environmentálneho povedomia o lesoch a lesnom hospodárstve na Slovensku prostredníctvom aktivít lesnej pedagogiky - lesným pedagógom. Súčasťou seminára bude Sympózium lesnej pedagogiky.

Účasť na vzdelávaní je hradená z finančných prostriedkov Programu PRV prostredníctvom "minimálnej pomoci - schéma de minimis" a počet účastníkov je obmedzený. Hodnota nefinančného príspevku pre prijímateľa pomoci je 603,85 EUR na jedného účastníka informačno-demonštračnej aktivity.

V prípade účasti na danom vzdelávaní sa Vaša organizácia stáva príjemcom minimálnej pomoci (podmienky projektu) a preto Vás prosíme o vyplnenie priloženého tlačiva Príloha č. 8 k Výzve: Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc a Prílohy č.9 k Výzve: Vyhlásenie o veľkosti podniku MSP

Vyplnenú Návratku (príloha 1) spolu s Vyhláseniami Vás žiadame zaslať elektronicky na email: dagmar.selesova@nlcsk.org do 26.9.2019.


Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc pre Podporu na demonštračné činnosti a informačné akcie

Vyhlásenie o veľkosti podniku / Kvalifikovanie sa ako MSP