21. marec 2019 Medzinárodný deň lesov je venovaný lesom a vzdelávaniu!
18. januára 2019
S lesníkom do lesa!
16. mája 2019

Lesníci výzvu prijali!

Slovensko
Autor: Mariana Výbošťoková, Národné lesnícke centrum - ÚLPV Zvolen


M inuloročný európsky kongres lesnej pedagogiky priniesol, ako každý rok, veľa námetov na ďalšiu činnosť. Jednou z dôležitých tém, ktorá rezonovala medzi účastníkmi bola potreba práce s mladými ľuďmi – stredoškolákmi, rozšíriť lesnú pedagogiku na túto cieľovú skupinu. Vo väčšine európskych krajín sú mladí ľudia považovaní za hlavný rozhodovací činiteľ pre životaschopnú budúcnosť a práca s nimi je neoceniteľnou hodnotou. V programoch lesnej pedagogiky na Slovensku táto cieľová skupina doteraz absentovala, preto sa lesní pedagógovia z Národného lesníckeho centra, ktoré je koordinátorom lesnej pedagogiky na Slovensku, rozhodli vyplniť toto vákuum. Pripravili komplexný vzdelávací materiál na uskutočnenie workshopu „Lesy a vzdelávanie“, ktorý prijateľnou formou pre stredoškolákov poukazuje na význam lesov a potrebu ich udržateľnosti pre ďalšie generácie. Tohtoročné oslavy Medzinárodného dňa lesov sa niesli v téme LESY A VZDELÁVANIE. Táto téma je ako stvorená pre lesných pedagógov a preto sa postupne pretavuje do iných projektov a podujatí v priebehu roka 2019.

Lesní pedagógovia na celom Slovensku boli oslovení s výzvou zapojiť sa do kampane Medzinárodného dňa lesov a využiť pripravený metodický materiál, ktorý má za cieľ vzbudiť túžbu oslavovať les a naučiť sa mať rád les nie len počas prebiehajúceho Medzinárodného dňa lesov - 21. marca, ale aj v priebehu celého roka.

Pri príležitosti tohto dňa uskutočnili lesní pedagógovia celkovo 19 podujatí lesnej pedagogiky pre rozličné cieľové skupiny. Vyvrcholením bol práve 21. marec, kedy sa konal workshop Lesy a vzdelávanie pre stredoškolákov na Strednej odbornej škole lesníckej v Banskej Štiavnici. Do workshopu sa zapojili aj študenti Gymnázia A. Kmeťa, Strednej priemyselnej školy S. Mikovíniho a Strednej odbornej školy služieb a lesníctva v Banskej Štiavnici.

Výzva splnila svoj cieľ - mala celoslovenský charakter a zapojili sa do nej lesní pedagógovia zo štátneho podniku LESY SR, š. p. OZ Kriváň, ktorí zorganizovali workshop pre stredoškolákov z Lučenca a Fiľakova. Výzvu workshopu prijali aj lesníci z Lesného hospodárstva Inovec s. r. o., ktorí sa spolu so staršími žiakmi základnej školy v Soblahove popasovali s danými úlohami.

Do kampane sa zapojili aj ďalšie závody štátneho podniku LESY SR, š. p. – OZ Levice, OZ Sobrance ako aj Štátne lesy TANAP-u a iné lesnícke inštitúcie, ktoré efektívne využili pripravený materiál alebo obohatili program aj o vlastné aktivity lesnej pedagogiky. Príjemné podujatie pri príležitosti Medzinárodného dňa lesov pripravili lesníci z Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene pod názvom S múzeom do lesa pre starších žiakov základných škôl zvolenského regiónu.

Do konca marca pribudli ďalšie aktivity, pripravené lesnými pedagógmi, ktorí s odhodlaním naplnili výzvu kampane a obohatili svoj program lesnej pedagogiky skutkami. Stredoškoláci z Košíc sa aktívne zapojili do čistenia náučných chodníkov v Čermeľskej doline v Lesoparku a vysadili sadenice stromčekov v sprievode lesných pedagógov z Mestských lesov Košice.

Okrem aktivít pre stredoškolákov zrealizovali lesníci aj lesné vychádzky pre ďalšie cieľové skupiny. Viac ako 500 detí, žiakov, študentov a rodín s deťmi sa zúčastnilo aktivít lesnej pedagogiky pri príležitosti Medzinárodného dňa lesov 2019.

Hlavné motto a odkaz "Učiť sa milovať lesy" nás nabáda k aktívnemu prístupu a odovzdávaniu našich skúseností práve mladým.

Ďakujeme, že prehlbujete lásku k lesom vo svojich srdciach a učíte budúcu generáciu milovať lesy.

LESU ZDAR!