LESPED –Lesná pedagogika a výchova k trvalo udržateľnému rozvoju v predprimárnej a primárnej edukácii


Hlavný cieľ projektu - navrhnúť, realizovať a overiť model metodiky lesnej pedagogiky v primárnom a predprimárnom vzdelávaní, nájsť jej miesto a uplatnenie v školskom aj mimoškolskom kontexte. Tým podporovať záujem o vzdelávanie detí predškolského veku a žiakov mladšieho školského veku o lesy, prírodu a životné prostredie. Súčasne rozvíjať prírodovednú gramotnosť prostredníctvom aktivizujúcich metód využívaných lesnými pedagógmi v prírodných podmienkach.

Čiastkové ciele - zamerané na výchovu k trvalo udržateľnému rozvoju, na tvorbu metodiky využívania lesnej pedagogiky v pedagogickej praxi.

Cieľová skupina - učitelia materských škôl, učitelia primárneho vzdelávania, vychovávatelia školských klubov detí, lesní pedagógovia, poslucháči pedagogickej

Výstup projektu - aplikácia výsledkov nielen do oblasti predprimárneho a primárneho vzdelávania, ale aj do pregraduálnej a postgraduálnej prípravy pedagógov a lesných pedagógov v podobe publikácií – vedeckých štúdií, učebných textov, metodických materiálov, pracovných listov a pod.

Výstup projektu - aplikácia výsledkov nielen do oblasti predprimárneho a primárneho vzdelávania, ale aj do pregraduálnej a postgraduálnej prípravy pedagógov a lesných pedagógov v podobe publikácií – vedeckých štúdií, učebných textov, metodických materiálov, pracovných listov a pod.
Výstupy projektu budú poskytnuté učiteľom prostredníctvom Metodicko-pedagogického centra v rámci ich kontinuálneho vzdelávania.

Prínos projektu - inovácia pedagogicko-didaktických postupov prostredníctvom aktivít pripravených lesným pedagógom, ktoré prispejú k rozvoju úrovne poznania o životnom prostredí u detí/žiakov ako aj k posilneniu výchovy k trvalo udržateľnému rozvoju.

Odbor vedy a techniky: 50306 – Predškolská a elementárna pedagogika
Charakter výskumu: Aplikovaný výskum | APVV-18-0484
Začiatok riešenia projektu: 01. 07. 2019
Koniec riešenia projektu: 30. 06. 2022
Riešiteľská organizácia:Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – Pedagogická fakulta
Spoluriešiteľská organizácia:Národné lesnícke centrum - Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen
Rozpočet projektu (riešiteľská organizácia): 93 360,00 €
Rozpočet projektu (spoluriešiteľská organizácia): 96 640,00 €

Zodpovedný riešiteľ projektu:
doc. PaedDr. Dana Kollárová, PhD.
Kontakt: 037/64 08 226; 0905 890 226
dkollarova@ukf.sk

Zoznam riešiteľov UKF PF Nitra:
doc. PaedDr. Dana Kollárová, PhD.
doc. PaedDr. Gábor Pintes, PhD.
prof. PhDr. Viera Kurincová, CSc..
PaedDr. Eva Pupíková
Mgr. Simona Borisová
Mgr. Alexandra Nagyová

Zoznam riešiteľov NLC ÚLPV Zvolen:
Ing. Dana Chlpošová
Ing. Milan Sarvaš, PhD.
Ing. Veronika Jaloviarová
Ing. Andrea Melcerová
Mgr. Dagmar Sélešová
Ing. Marián Taraba